Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI 

 1. Biblioteka udostępnia zbiory:
  a) na miejscu w czytelni:
  – wszystkim zainteresowanym

  b) poprzez wypożyczenia na zewnątrz:
  – pracownikom Uniwersytetu Pedagogicznego
  – studentom Wydziału

 2. Korzystający ze zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie.
 3. Czytelnicy Biblioteki ponoszą odpowiedzialność materialną za stan powierzonych im dzieł.

ZASADY WYPOŻYCZANIA

 1. Warunkiem zapisu do Biblioteki jest okazanie:
  a) indeksu z aktualnym wpisem na rok akademicki + dowodu osobistego
  b) pracownicy UP – dokumentu stwierdzającego zatrudnienie w Uczelni + dowodu osobistego
  c) opłata wpisowa na rok akademicki wynosi 5 zł
 2. Jednorazowo wypożycza się nie więcej niż 5 książek.
 3. Jednemu czytelnikowi nie wypożycza się dwóch jednakowych dzieł.
 4. Okres wypożyczenia podręczników akademickich wynosi 1 semestr, pozostałych książek – ustala dyżurujący pracownik.
 5. Po zakończeniu roku akademickiego należy zwrócić książki do Biblioteki oraz skasować pieczątkę w indeksie.
 6. Nie wypożycza się na zewnątrz:

  a) książek wydanych do 1950 roku oraz bez roku wydania
  b) czasopism
  c) słowników i encyklopedii

 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną lub inną – uzgodnioną z osobą odpowiadającą za zbiory, o 10-krotnej wartości książki zagubionej.
 8. W przypadku, gdy zagubiona książka posiadała oprawę introligatorską, Czytelnik zobowiązany jest zwrócić jej koszt.
 9. Za książki szczególnie cenne, pojedyncze egzemplarze lub fragmenty dekompletuj±ce całość dzieła, ekwiwalent pieniężny ustala indywidualnie kierownik Biblioteki.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy.
 2. Przed wejściem do czytelni należy wyłączyć telefony komórkowe.
 3. Czytelnikom zabrania się spożywania pokarmów i napojów.
 4. Materiały do czytelni zamawia się u dyżurującego pracownika po uprzednim wypełnieniu rewersów.
 5. Użytkownik otrzymuje materiały po wpisaniu się na listę ewidencji czytelników i pozostawieniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Po skorzystaniu należy zwrócić materiały dyżurującemu pracownikowi i odebrać dokument.
 7. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń należy zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 8. Wynoszenie jakichkolwiek materiałów poza obręb czytelni jest możliwe po uzyskaniu zgody pracownika Biblioteki.

Nie stosowanie się do powyższych zasad może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie możliwości korzystania z Czytelni